TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ / MARKSİST LENİNİST TÜZÜĞÜ

TÜRKİYE KOMÜNİST PARTİSİ / MARKSİST LENİNİST TÜZÜĞÜ

(Kuruluş: 24 Nisan 1972)

I.BÖLÜM

TKP/ML’NİN NİTELİĞİ VE AMAÇLARI

 • TKP/ML; çeşitli milliyetlerden Türkiye proletaryasının, Marksizm-Leninizm-Maoizm teorisini rehber edinmiş öncü ve önder siyasi partisidir.
 • TKP/ML; Mustafa SUPHİ yoldaş önderliğindeki TKP’nin bir devamı olarak, önderimiz İbrahim KAYPAKKAYA yoldaş tarafından 24 Nisan 1972’de kurulmuştur. Mustafa SUPHİ sonrası revizyonist bir nitelik alan T“K”P ile hiç bir ilgisi yoktur. Kuruluşu ülkemiz komünist hareketinde çığır açmıştır.
 • TKP/ML; proletaryanın elinde dünyayı devrimle değiştirmek için bilimsel bir kılavuz olan Marksizm-Leninizm-Maoizm’i, bütün eylemlerine yön veren teorik temel kabul eder. Proletaryanın büyük önder ve öğretmenleri olan K. Marks, F. Engels, V.İ. Lenin, J. Stalin ve Mao Zedung’un öğretilerini; revizyonist, reformist ve her türden oportünist saldırıya karşı, uzlaşmaz bir ideolojik mücadele anlayışıyla korur, savunur ve uygular.
 • TKP/ML; Marksizm-Leninizm-Maoizm’i bir dogma olarak değil, mücadelesinin bilimsel, eylem kılavuzu olarak kavrar. Dünya ve Türkiye proletaryasının ve halklarının devrimci mücadelelerinin tecrübelerinden ders çıkarma ilkesiyle hareket eder. Paris Komünü, Büyük Ekim Sosyalist Devrimi, Çin Demokratik Halk Devrimi ve Büyük Proleter Kültür Devrimi’nin tecrübeleriyle donanmış olarak, onların aydınlık yolunda yürür.
 • TKP/ML; Dünya proletaryasının Türkiye’deki öncü ve önder siyasi partisi olarak proletarya enternasyonalizminin ilkelerini savunur. Tüm üyelerini ve halkı her türden milliyetçiliğe karşı enternasyonalizm ruhuyla eğiterek, proletaryanın şanlı kızıl bayrağı altında toplamak için mücadele eder. Türkiye devrimini, emperyalizm ve proleter devrimler çağında, dünya proleter devriminin bir parçası olarak kabul eder. Uluslararası Komünist Hareketin, Marksist-Leninist-Maoist ilkeler temelinde birliği için mücadele yürütür. Bu birliğin, açık ideolojik mücadele esas alınarak sağlanabileceğinin bilincinde hareket eder. Marksist-Leninist-Maoist partilerle proleter enternasyonalizmi ve eşitlik ilkeleri temelinde ilişki kurar ve geliştirir. Uluslararası alanda emperyalizmi zayıflatıp gerileten ulusal ve sosyal kurtuluş savaşlarını destekler.
 • TKP/ML; yarı-sömürge yarı-feodal sosyo ekonomik yapıya sahip olan ülkemizde, Demokratik Halk Devrimi’ni gerçekleştirdikten sonra, durmaksızın, proletarya diktatörlüğü altında sosyalizmi inşa ederek, komünist topluma ulaşma amacını benimser.
 • TKP/ML; emperyalizme göbekten bağımlı Komprador Burjuvazi ve Büyük Toprak Ağalarının Kemalist faşist diktatörlüğünün hüküm sürdüğü ülkemizde, Demokratik Halk Devrimi’nin yolu olarak, silahlı mücadelenin esas alındığı, kırlardan şehirlere doğru gelişecek olan Halk Savaşı stratejisini benimser.
 • TKP/ML; Ulusların Kendi Kaderini Tayin Hakkı ilkesini kayıtsız, koşulsuz savunur. Her türlü ulusal imtiyaza karşı çıkar, tüm milletlerin tam hak eşitliğini kabul eder. Türk hakim sınıflarının Kürt ulusuna ve azınlık milliyetlere uyguladığı milli baskıların ve zulmün en amansız ve en kararlı düşmanıdır. Kürt ulusunun ve azınlık milliyetlerin milli baskılara, zulme ve ayrıcalıklara karşı gelişen mücadelesini kararlılıkla destekler.
 • TKP/ML; gönüllü birliğe dayanır. İllegal örgütlenmeyi esas diğer örgütlenme biçimlerini ikincil olarak kabul eder. Demokratik-merkeziyetçilik esaslarına göre işleyen proleter disiplinle hareket eder. Eleştiri-özeleştiri ilkesini, gelişmesinin en gerekli şartlarından biri olarak nitelendirir. Parti içi iki çizgi mücadelesini benimser. Marksist-Leninist-Maoist irade ve eylem birliğini bozan, parçalayan, partiyi yıkmayı amaçlayan hiziplerin varlığına izin vermez.
 • TKP/ML; kapitalist toplum ile komünist toplum arasında, ara aşama olarak uzun bir dönemi kapsayan sosyalist toplumda, sınıfların, sınıf mücadelelerinin ve buna bağlı olarak uzlaşmaz çelişkilerin varlığını kabul eder. Bu dönem içinde proletarya diktatörlüğünün zayıflatılması halinde; iktidarın burjuvazinin eline geçebileceği, sosyalist bir ülkede kapitalizmin yeniden inşa edilebileceği ve proletarya diktatörlüğünün burjuva diktatörlüğüne dönüşebileceğinin bilincinde hareket eder. Kapitalizmin restorasyonuna karşı Proleter Kültür Devrimlerini ilke olarak kabul eder.
 • TKP/ML; uluslararası dayanışmayı benimsemekle beraber, kendi gücüne dayanma ilkesini esas alır.
 1. BÖLÜM

PARTİ ÜYELİĞİ

a-  Partiye Üyelik Şartları

Sınıf kökeni işçi ve köylü olanlara öncelik tanınmakla birlikte aşağıdaki şartları yerine getiren her kişi TKP/ML’ye üye olabilir.

 • Parti programını ve tüzüğünü kabul etmek.
 • Partinin herhangi bir organında çalışmak.
 • Parti aidatını düzenli olarak ödemek.
 • 18 yaşını bitirmiş olmak.

b-   Partiye Üyelik İşlemleri

Partiye üyelik yalnızca bireysel temelde olur. Partiye üye olmak isteyen kişi, kendisiyle temas halinde bulunan parti komitesine bu isteğini yazılı olarak bildirir. Partiye üyelik başvurusu; tam teşekküllü parti organının vereceği kabul etme kararının, bir üst organda onaylanması sonucu kesinleşir. Parti üyeliği hakkında alınan kararlar bekletilmeden bir üst organlar vasıtasıyla MK (Merkez Komitesi)’ne ulaştırılır. Merkez Komitesi ve Bölge Komiteleri, parti üyeliği hakkında alınan kararları bozabilir.

Üyelik talebi yetkili organlarca kabul edilen kişi, başvuru yaptığı tarihten başlamak üzere 6 ay süre ile “parti üye adayı” olarak kabul edilir. Kişiye, üyelik başvurusunda bulunmasına yönelik herhangi bir parti organı adına öneride bulunulmuş ve kişi de bunu kabul etmişse aday üyelik süresi bu tarihten itibaren başlamış sayılır. Sıkı bir denetimin uygulandığı 6 aylık sürenin bitiminde, kararı adayın bağlı bulunduğu parti organı verecektir. Karar, kabul veya ret yönünde olabileceği gibi, bir üst organın  onayıyla 6 aylık uzatmayı da gerektirebilir. Üyeliğe kabul edilmeme kararı, parti güvenliği açısından bir sakınca içermediği takdirde, gerekçeleriyle birlikte kişiye yazılı olarak bildirilir.

Kongre veya Konferans kararı alındıktan sonra üye alma ve çıkarma işlemleri durdurulur. Tamamlanmamış veya yeni başvurularla işleyecek olan aday üyelik süreçleri Kongre ve Konferans’ta veya sonrasında sonuçlandırılır.

c- Parti Üyelerinin Görevleri

 • İdeolojik ve siyasi seviyesini devamlı olarak yükseltmek ve kendisini geliştirmek amacıyla okuma, inceleme, araştırma faaliyetlerinde bulunmak. Marksist-Leninist-Maoist teoriyi devrimci pratikle iç içe öğrenmek, onu bir eylem kılavuzu olarak kavramak ve uygulamak.
 • Partinin bütün yayınlarını dikkatli, eleştirel bir gözle incelemek; parti önderliğinin merkezi yönelimi, politika ve taktiklerine vakıf olmak. Marksizm-Leninizm-Maoizm karşıtı tüm düşünce ve akımlara karşı mücadelede uyanık, kararlı ve amansız olmak. Azınlıkta kaldığı koşullarda dahi yılmamak, akıma karşı mücadele cesaretine sahip olmak.
 • Partinin komünist niteliğini bozmaya yönelik, her türlü hizipçi çalışmaya karşı uyanık ve kararlı bir mücadele yürütmek.
 • Parti disiplinine kayıtsız şartsız uymak, Parti kararlarının uygulanmasında kavratıcı, yaratıcı ve aktif rol oynamak.
 • Halkın öğretmeni olmak için önce öğrencisi olmak. Halkın kendiliğinden gelişen mücadelelerine katılarak örgütlemeye çalışmak ve bilinçli bir yön vermek için en önde yer almak. Zorlukları halkla birlikte çözmeye çalışmak, onlara Parti siyasetini ve sınıf mücadelesinin yasalarını kavratmak  için yılmadan çaba sarfetmek.
 • Halkın kurtuluşu davasını, proletaryanın sınıfsız topluma varma mücadelesini ve bu ideallerin öncülüğünü yapan partiyi her şeyin üstünde tutmak. Yaşamında, sosyal ilişki ve davranışlarında tutarlı, alçakgönüllü, fedakar  ve örnek bir kişiliğe sahip olmak. Komünist ilke ve ahlak kurallarına uygun olarak yaşamak.
 • Halka, partiye, yoldaşlarına ve kendisine karşı açık ve dürüst davranmak. Hataları tekrarlamamak, eksikleri gidermek ve zaafları yenmek konusunda, eleştiri ve özeleştiride açık, kararlı ve cesur olmak. Eleştiri silahını parti içi zeminde ve yapıcı nitelikte kullanmak.
 • Parti aidatını düzenli bir şekilde ödemek, partinin maddi imkanlarını titizlikle korumak ve geliştirmek için çalışmak.
 • Parti görüş ve kararları doğrultusunda yürüttüğü çalışmalar hakkında bağlı bulunduğu organa düzenli rapor vermek.
 • Sınıf mücadelesini düşmanın eline geçmesi halinde de sürdürerek, işkencehaneleri, hapishane ve mahkemeleri komünizmin direniş mevzisi ve propaganda alanları haline getirmek.
 • Örgütsel çalışmalarında gizlilik/illegalite kurallarına sıkı sıkıya bağlı kalmak, parti sırları ve değerlerini özenle korumak.
 • Proletarya enternasyonalizminin görevlerini yerine getirmek, ezilen uluslara yönelik zulme, şovenizme ve her türden milliyetçiliğe karşı mücadele etmek.

d- Parti Üyelerinin Hakları

 • Çalıştığı parti organlarında ve katıldığı parti toplantılarında; partinin siyaseti, faaliyeti hakkında görüş açıklamak, öneri ve eleştirilerde bulunmak. Parti siyasetin tayinine aktif olarak katılmak.
 • Seçme ve seçilme hakkına sahip olmak.
 • Suçlandığı ve yargılandığı durumlarda yazılı veya sözlü savunma hakkını kullanmak.
 • Kendi parti organında çözemediği herhangi bir sorun hakkında MK’ya kadar tüm üst kademelere yazılı olarak danışmak.
 • Her parti üyesi kendi iradesiyle, yazılı veya sözlü biçimde gerekçelerini bildirerek partiden ayrılabilir.

e- Parti Üye Adaylarının Hakları ve Görevleri

Parti üye adayları; seçme, seçilme, üye alma, yargılama ve parti iradesinin tayininde oy kullanma hakkı dışında, parti üyelerinin sahip olduğu bütün haklara sahiptir. Parti üyelerinin görevleri aynı zamanda üye adayları için de geçerlidir.

g- Parti İçi Yargılama ve Disiplin Cezaları

 • Partinin birliğini bozan, parti kararları ve disiplinine uymayan, parti içi demokrasiyi zedeleyen, üyelik ve partinin verdiği görevleri amacı dışında kullanan, davranışlarıyla partiyi halkın gözünden düşüren parti üye ve üye adayları, çalıştığı organ veya daha üst organlarca sorumlu tutulur ve yargılanır.
 • Kişi, üyesi olduğu en üst organda yargılanır. Yargılanan kişinin üye olduğu üst organda, kendisi dışında en az iki parti üyesi yoksa, konu bir üst organa taşınır ve yargılama burada yapılır. Herhangi bir parti organı veya parti üyesi, bir organ veya üyenin yargılanması talebiyle Merkezi Denetleme Kurulu (MDK)’na başvurabilir. MDK gerekli gördüğü takdirde soruşturma ve yargılamayı kendisi yürütür. Aksi durumda, bunu gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak talep sahibine bildirir. MDK’nın oluşturulmadığı dönemlerde bu görevi MK yapar. Bütün yargılama kararları salt çoğunlukla verilir. Yargılanan kişi veya organ hakkında, görevden alma veya yetkilerini dondurma vb. idari tedbir kararı verilebilir.
 • Yargılamaya, ilgili bilgi ve belgelerin toparlanması tamamlandıktan sonra, suçlanan kişiye iddiaların yöneltilmesi ve savunmasının istenmesi ile başlanır. Kişi savunmasını yetkili organda sözlü olarak da yapabilir. Yargılanan kişiye savunma istemi iletildikten sonra kişi savunmasını en geç iki ay içinde vermek zorundadır. İki aylık sürede savunma iletilmediğinde kişi, savunmasını yapmış olarak ele alınır. Kişinin suçlu bulunması halinde; işlenen suçun partiye verdiği kısa ve uzun vadeli zararların derecesi, yargılanan kişinin iddia ve eleştiriler karşısında takındığı tavrın içtenliği, parti faaliyetindeki geçmişi, suçun işlendiği koşullar ile diğer faktörlerin hafifletici ve ağırlaştırıcı sonuçları göz önüne alınarak, yargılamayı yapan organ ya da MDK’nın salt çoğunluğuyla; ihtar, ağır ihtar, görevden alma, aday üyeliğe düşürme ve ihraç  cezalardan herhangi biri verilebilir. Partiden ihraç, en ağır cezadır.
 • Yargılama kararı bir üst organ tarafından onaylandıktan sonra kesinleşir. Ceza verilen parti organı veya üyesi, en üst organa kadar itiraz edebilir. Bütün disiplin cezası kararları derhal MK’ya bildirilir. Herhangi bir parti organının verdiği yargılama kararına karşı MDK’ya itirazda bulunulabilir. Bu durumda itirazın sonuçlandırılmasına kadar kararın uygulanıp uygulanmayacağına MDK karar verir. MDK’nın yargılamayla ilgili verdiği karar derhal yürürlüğe girer. MDK, kongre ve konferanslara karşı sorumludur.

    III. BÖLÜM

PARTİNİN ÖRGÜTLENME İLKELERİ

Partinin örgütlenme ilkesi demokratik merkeziyetçiliktir.  Demokratik merkeziyetçilik ilkesi; karar alma sürecinde, koşullara ve aciliyet durumuna bağlı olarak parti içinde canlı ve verimli bir tartışma ortamının yaratılmasını, işleyiş açısından da karar alındıktan sonra, tüm parti organları ve üyelerini, karar çerçevesinde disiplinli bir pratik sergilemelerini gerektirir. Bu ilkeye göre;

 • Partinin asgari programı olan DHD gerçekleşinceye kadar, illegal örgütlenmenin esas olması nedeniyle, yalnızca MK ve MDK aşağıdan yukarıya demokratik seçimler yoluyla iş başına gelir. Partinin yönetici organlarının seçiminde, seçime katılan bütün üyeler aday teklif etme, gösterilen adaylara itiraz etme hakkına sahiptirler. Diğer organların oluşturulması atama usulüyle yapılır.
 • Partinin bütün yönetici organları, kendi alt örgüt kademelerine hesap vermekle yükümlüdür. Parti organları arasında demokratik danışma mekanizması işletilir.
 • Parti içi tek disiplin geçerlidir. Bunun gereği olarak; bireyler partiye, alt kademeler üst kademelere, azınlık çoğunluğa, tüm parti MK’ne, MK Kongre veya Konferansa tabidir.
 • Tüm parti organları, üst organlara faaliyetleri hakkında düzenli rapor vermekle yükümlüdür. Raporlar hücrenin tüm üyelerinin onayından geçmelidir. İtiraz ve görüşler raporda yer almalıdır.
 • Parti içi demokrasi; bütün parti üyelerinin, görev yaptığı parti organlarında ve katıldığı parti toplantılarında, parti faaliyetine ilişkin tüm konulardaki görüşlerini açık bir biçimde dile getirebilmesi demektir. Parti üyeleri, ihtiyaç duydukları takdirde görüş, öneri ve eleştirilerini bir üst organa iletebilirler. Parti içinde eleştirileri bastırmak, idari tedbirlerle eleştirinin yolunu kapatmak demokratik merkeziyetçilik ilkeleriyle bağdaşmaz. Parti üyeleri, parti kararlarını, yanlış da bulsa eksiksiz biçimde uygulamakla yükümlüdür. Karar hakkındaki görüş ve eleştirilerini çalıştığı parti organlarında, gerekirse daha üst organlar nezdinde açıkça dile getirebilir.
 1. BÖLÜM

PARTİNİN TEMEL ORGANLARI

Partinin temel organları parti hücrelerdir. Parti hücreleri, üyelerinin görevlerini yerine getirilmesinde ve devrim mücadelesinin yerine getirilmesinde kolektif çalışma organlarıdır.

Parti organları en az üç üye ya da aday üyeden oluşur. Parti üyesi ve aday üyelerin önderliğindeki sempatizan komiteleri de hücre yapılanmasına uygun olarak  örgütlenir.

Her hücrede bir sekreter bir de sekreter yardımcısı bulunur. Hücre sekreteri, hücrenin yürüteceği bütün çalışmalardan birinci derecede sorumludur. Hücre sekreteri, hücrenin bir üst hücre ile temasını sağlar. Sekreter yardımcısı, sekreterin engellendiği hallerde sekreterin görevini üstlenir. Hücre sekreteri, yardımcısını bu göreve uygun olarak eğitmek ve yetiştirmekle yükümlüdür.

Parti organları, üyelerini düzenli bir eğitimden geçirerek MLM ideolojisi ile silahlandırmak ve komünist teoriyi hayatın her alanında uygulayabilecek düzeyde yetiştirmek ile sorumludurlar. Parti organları; köylerde, fabrikalarda, madenlerde, okullarda, mahallelerde, faşist ordu ve devlet kurumları içinde, çeşitli işyerlerinde, sendikalar, meslek odaları, kooperatifler, dernekler ve diğer kitle örgütlerinin bünyesinde kısacası kitlelerin bulunduğu her yerde oluşturulur.

Partinin yığınlar içinde kök salması ve kitlelere önderlik etmesini parti organları sağlar.

 1. BÖLÜM

PARTİNİN YÖNETİCİ ORGANLARI

Partinin yönetici organları; Parti Kongresi, Parti Konferansı, Merkez Komitesi ve Bölge Komiteleri’dir.

a- Parti Kongre ve Konferansı

Parti programı ve tüzüğünde değişiklik yapma, dönemsel politika ve taktikleri belirleme, partinin ideolojik, siyasal, askeri ve örgütsel sorunlarına çözüm getirme, MK faaliyet raporunu değerlendirme, MK yedek ve asil üyelerini seçme yetkilerine sahip Kongre partinin en yüksek organıdır. Konferans yukarıda belirtilen görevlerden parti programını değiştirme dışındaki tüm görev ve sorumluluklara sahiptir.

Parti Kongresi veya konferansı her 3 yılda bir MK’nın çağrısı ve toplam delege sayısının salt çoğunluğuyla toplanır. MK; olağanüstü durumlarda, Kongre veya Konferansı parti iradesinin onayını almak koşuluyla en fazla bir yıl erteleyebilir. 3 yıllık sürenin dolması beklenmeksizin, MK’nın veya Parti üyelerinin 1/3’nün isteği üzerine en çok 6 aylık bir hazırlık döneminin ardından Olağanüstü Parti Kongresi veya Konferansı da toplanabilir.

Parti Kongre veya Konferansı hazırlıkların tamamlanması ve delege seçimleri MK’nın belirlediği bölgelerde toplanan Alt Bölge Kongre veya Konferansın da gerçekleştirilir. Bütün parti üyeleri Alt Bölge Kongre veya Konferansları’na katılmakla yükümlüdür.

Kongre veya Konferanslarda, bütün parti üyeleri, demokratik bir biçimde seçilmiş delegeler aracılığıyla temsil edilir. Bir delegenin kaç üyeyi temsil edeceği MK tarafından belirlenir. Kongrede veya Konferanslarda oy kullanma hakkı sadece delege olarak seçilmiş üyelere aittir. Bu hüküm, doğal delege olan MK asil üyeleri içinde geçerlidir. Program ve tüzük değişikliğine ilişkin kararlar delege tam sayısının 2/3 çoğunluğu, diğer kararlar ise delege tam sayısının salt çoğunluğuyla ele alınır.

Hapishanelerdeki parti üyelerinin Kongre ve Konferansa hazırlık döneminde delege seçme hakkı bulunmamakla beraber, gündem maddeleri üzerinde görüş belirtme hakkı vardır. Tutsak parti üyeleri Kongre ve Konferanslarda MK’ne fahri üye olarak seçilebilir. Engellenen MK üyesinin MK üyeliği tutsaklık süresince dondurulur.

 b- Merkez Komitesi

Kongre veya Konferansta seçilen MK, partinin iki Kongre veya Konferans arasındaki en yüksek organıdır. Üye sayısı Kongre veya Konferans tarafından belirlenir.  MK’ya seçilmek için delege olmak, Kongre veya Konferansa katılma şartları aranmaz. MK, partiye Kongre veya Konferans kararları ışığında önderlik eder. Partinin örgütlenmesinden ve bütün faaliyetlerinden birinci derecede sorumludur.

MK yılda en az 1 kez toplanır. Ayrıca Siyasi Büro’nun çağrısı veya üyelerinin 1/3’ünün istemiyle de toplanır. Oy hakkı bulunmayan yedek üyelerin toplantıya katılımını SB belirler. Karar yeter sayısı, toplantıya katılanların değil, organ üyelerinin salt çoğunluğuna göre belirlenir.

MK, bileşeninde meydana gelen eksilmeler üzerine, yedek üyelerden yapılan atamalarında yetersiz kalması durumunda, asil üye sayısının 1/3 kadarını alt organlardan bünyesine katabilir. MK’nın sayısal eksilme nedeniyle iradeyi temsil yitimine uğramasının tüzük hükümlerine göre giderilememesi halinde çözüm için parti iradesine başvurulur.

Kongre veya Konferans kararları ışığında ve MK kararları doğrultusunda parti faaliyetini yürütmek üzere bünyesinde SB ve Örgütlenme Bürosu (ÖB) temel olmak üzere gerekli örgütlenmeleri oluşturur. SB, toplantılar arasındaki dönemde, MK’nın yetkilerini kullanır, aldığı kararları değiştiremez. Merkezi Yayın Organı ve diğer yayın faaliyetine doğrudan önderlik eder.

  c- Bölge Komiteleri

Partinin merkezi örgütlenmesi bölge sistemi temelinde olur. Çalışma alanları ekonomik, politik ve coğrafi şartlar gözönüne alınarak belli bölgelere ayrılır. Her bölgede MK’ya bağlı olarak Bölge Komitesi(BK) kurulur. MK atama yoluyla oluşturduğu BK’ne üye seçerken, alt parti organlarının görüş ve önerilerini dikkate almak durumundadır. Aynı zamanda MK üyesi olan Bölge Komitesi sekreteri, BK ile MK arasındaki bağı sağlar. Sekreter, bölgedeki çalışmadan birinci dereceden sorumludur. BK, merkezi siyaset doğrultusunda bölgeye önderlik eder.

MK’nın bilgisi dahilinde BK’lar Alt Bölge Komiteleri ve İl Komiteleri gibi parti organlarını alanı örgütlemek üzere oluşturur.

Bölge Komiteleri gerekli gördükleri zaman MK’nın da onayını alarak, partinin politikalarını alan sorumları özgülünde kavratmak ve demokratik danışma mekanizmasını işletmenin bir aracı olarak, bölge konferansları düzenler.

 1. BÖLÜM

TÜRKİYE İŞÇİ KÖYLÜ KURTULUŞ ORDUSU (TİKKO)

TİKKO, ülkemiz şartlarında temel mücadele biçiminin somutlandığı askeri örgütlenmedir. TİKKO, TKP/ML önderliğinde halkın örgütlü silahlı gücüdür. Parti, TİKKO’yu MK’ya bağlı Askeri Komisyon(AK) aracılığıyla yönetir. AK bu işlevini siyasetin silahlara kumanda etmesi gereği TİKKO içinde inşa edeceği parti örgütlenmesiyle yerine getirir. TKP/ML ordu içinde yönetici, yönlendirici rolünü sarsacak hiçbir harekete izin vermez.

VII. BÖLÜM

TÜRKİYE MARKSİST LENİNİST GENÇLİK BİRLİĞİ (TMLGB)

TMLGB, TKP/ML önderliğinde, komünist gençlik örgütüdür. Parti, TMLGB’yi MK’ya bağlı oluşturulan Gençlik Komisyonu (GK) aracılığıyla yönlendirir.

VIII. BÖLÜM

PARTİNİN MALİ KAYNAKLARI

TKP/ML, gelir kaynakları yaratma konusunda halka dayanma ilkesini benimser. Parti üyelik aidatları, parti vergileri, bağışlar ve düşmandan zorla elde edilen gelirler partinin mali kaynaklarını oluşturur. Gelirlere ilişkin oran ve miktarlar MK tarafından belirlenir. Bütün harcamalar MK denetiminde gerçekleştirilir. Parti hücre ve organlarının tümü, gelir-giderleri hakkında düzenli rapor sunmak zorundadırlar.

Parti işçisi olarak çalışan yoldaşlar üretime katıldıkları sürece tüm gelirlerini partiye verirler. Parti işçilerinin ihtiyaçları parti tarafından karşılanır.

Welcome Back!

Login to your account below

Create New Account!

Fill the forms bellow to register

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Add New Playlist